هوک غیرفعال سازی

هوک غیرفعال سازی دقیقا برعکس هوک فعال سازی عمل می کند. حین غیرفعال کردن افزونه توسط کاربر، فانکشن تعریف شده در این هوک اجرا می شود. لطفا قبل از شروع این آموزش، هوک فعال سازی را مطالعه کنید.

هوک غیرفعال سازی

نحوه اجرا نحوه اجرا

با هوک register_deactivation_hook فانکشن فراخوان شده wpvar_plugin_deactive اجرا می شود و در انتهای عملیات افزونه از داشبورد غیرفعال می گردد.

register_deactivation_hook( __FILE__, 'wpvar_plugin_deactive' );

بالا ↑

مثال مثال

پیرو مثال آموزش قبلی که پست سفارشی کتاب ها را ایجاد و با هوک فعال سازی پیوند های یکتا را بروز کردیم. حال اگر کاربر بخواهد افزونه را غیرفعال کند باید دو کار انجام دهیم: ۱) حذف پست سفارشی کتاب ها و ۲) بروز کردن مجدد ساختار لینک ها

برای این کار:

function wpvar_plugin_deactivate() {
    // حذف پست سفارشی کتاب ها
    unregister_post_type( 'books' );
    // بروزرسانی ساختار لینک ها
    flush_rewrite_rules();
}
register_deactivation_hook( __FILE__, 'wpvar_plugin_deactivate );