افزودن

از صفحه “افزودن” در بخش رسانه می توانید فایل های جدیدی را آپلود کنید.

علاوه بر این صفحه حین افزودن نوشته با انتخاب بلوک “تصویر” نیز می توانید به وردپرس رسانه اضافه کنید.

برای افزودن، روی “گزینش پرونده ها” کلیک کرده و فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

افزودن رسانه
افزودن رسانه